Jacopo Pontecorvo

2018-08-22 12.40.44.png

Entro

mi svesto

insisto

persisto

impazzisco

mi rivesto

ed esco.

View original post