Prémi Fozzi / Locardi: la fèsta du dialët lisandrén!

Ista l’è ammàchi ‘na futugraféa sùla, ad cùli ch’um a dàc Tòni (sentesinquònta màl cüntàji)… ai penserà pó lü a bitè el futugraféi ch’u sernirà!
Méi ajó bità ‘na fòto sùla (e che fadéja… a són pròpi in àšu) per ringrasiè tüta l gént ch’l’è vnìa… U salón dla Gambarénna ‘l éra pén ‘cmé in óv, el püblich ‘l éra pròpi giutì… i smiàvu anciüui ant in barìl.
E alùra grasie càra la mé gént: l’è stacia dabón la fèsta du dialët lisandrén… ajàva el làcrimi a j’óg a vìgh-vi tüc atént, cuntént ad sénti finàlmént parlè, cantè e, perchè no, strafugnè la nòstra bèla léngua … per tréi ùri aiùma šmentià j’àter léngui (giargianéiš, àrab, albanéiš, rümén e cumpanìa) che da tròp témp i fòn šgunfiè ‘l bàli a i lisandrén sçët.
E alùra:
– Gràsie a vujàter del püblich!
– Gràsie a j’amìš ad Lisòndria an Pìsta ch’is són fàc tüc in cü a banàstra per fè riési bén la fèsta!
– Gràsie a tüc j’autùr, che, sémp pü tònc, jòn permetì ad fè ‘na fèsta sémper pü ‘mpurtònta!
– Gràsie al còr di Uatarón, dirèt da l’amìš Bèrtu Carughi, ch’jòn sémper dàc u rìtmo, u tòn a la fèsta!
– Gràsie au giurnàl da sémper di lisandrén, el Piccolo, sémp daušén al nòstri inisiatìvi e, an special mòdo, a ‘sta fèsta!
– Grasie a la Gambarénna e a Elena, la só òmma, per l’uspitalità per dabón cumuvénta… ajùma fàc la fèsta del nòster vernàcul ant la chënna del tradisión lisandrénni!
– Gràsie a la fén ai nòster càr pulìtich, ch’jòn nénta avì ‘l mùr ‘cmé ‘l cü ad fès vìghi!

GRÀSIE LISÒNDRIA!!!